Privacy en cookieverklaring NEMOVEILING.NL


 
1. Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw gegevens
NEMO B.V. is een besloten vennootschap onder Nederlands recht, gevestigd aan de Kapitein Nemostraat 23, 7821AB Emmen, Nederland, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 77821580. NEMOVEILING is een onderdeel van NEMO BV
Elke aanduiding 'wij,' 'ons' of 'onze' in deze privacy- en cookievoorwaarden verwijst naar NEMO BV

 2. Doel van deze privacyverklaring en cookievoorwaarden
Deze privacy- en cookievoorwaarden beschrijft hoe wij de persoonlijke informatie gebruiken welke is verzameld bij uw bezoek aan onze website en deelnames aan veilingen op deze site. Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens.
Alle persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming, meer in het bijzonder de EU-richtlijn 2016/679, die bekend staat als Algemene Verordening Gegevensbescherming, evenals enige andere toekomstige wetgeving en aanvullende nationale wetgeving.
Deze privacy- en cookievoorwaarden zijn geldig met ingang van 1 oktober 2020. Alle toekomstige wijzigingen in onze richtlijnen voor gegevensbescherming zullen op deze website worden gepubliceerd.

 3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en nemen maatregelen om deze te beschermen. In overeenstemming met de wettelijke vereisten, moet u er rekening mee houden dat wij uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden zullen verwerken en gebruiken:
o Het uitvoeren van overeenkomsten in het kader van de veilingwebsite
o Het kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
 (In alle andere gevallen zullen wij om uw toestemming vragen.)
Onder onze verantwoordelijkheden vallen de volgende punten:
o Het aanbieden van onze onlineveilingdienst, het registreren en sluiten van veilingbiedingen op onze website, het informeren van deelnemers over een veiling en de voortgang daarvan, het verstrekken van informatie aan een verkoper en/of klant als onderdeel van een veiling en/of een derde partij die betrokken is bij het uitvoeren van veilingen en het aanmaken en verstrekken van facturen
o Uw persoonlijke registratiegegevens opslaan in een databestand om uw deelname aan een veiling of meerdere veilingen mogelijk te maken
o Veiligheidscontroles uitvoeren of laten uitvoeren in relatie tot onze website
o U van belangrijke informatie voorzien over deelname aan een veiling
o Het gebruiken van uw feedback met als doel verbeteringen aan de website of informatieverstrekking te bewerkstelligen
o Het gebruiken van cookies om de website optimaal te laten functioneren
o Bij technische problemen gebruiken wij de cookies om deze problemen op te lossen en zo uw bod op een kavel te kunnen achterhalen en om te kunnen voorkomen dat uw bod verloren gaat
o Het verstrekken van informatie over mogelijk interessante veilingen met nieuwsbrieven. U kunt in uw persoonlijke instellingen aangeven dat u deze nieuwsbrieven niet wenst te ontvangen.
o Het beheer van accounts van klanten in het centrale gegevensbestand
o Het beantwoorden van vragen van bezoekers van de site en afhandeling van klachten.
o Het verstrekken van de mogelijkheid gewonnen kavels op te halen of om de bezorgdienst in staat te stellen de kavel dat u gekocht heeft aan u te verzenden
o Het uitvoeren van onze administratie en het nakomen van onze belastingverplichtingen
Omdat cookie- en privacyverklaring van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt, raden wij u aan regelmatig de cookie- en privacyverklaring te bezoeken en te lezen.

4. De persoonsgegevens die door ons worden verzameld
Voor het aanmaken van een account vragen wij alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren.
Voor het aanmaken van een account gaat dat om de volgende gegevens:
o Naam, geslacht, geboortedatum en adresgegevens
o Schermnaam voor zichtbaar gebruik in het biedproces
o E-mailadres en telefoonnummers
Bij gewonnen kavels:
o Afleverinformatie
o Betalingsmethodes

5. Overige informatie
Wij zullen geen speciale persoonsgegevens verzamelen of opslaan, zoals gegevens over politieke meningen, religieuze overtuigingen, of gezondheid zoals gedefinieerd in artikel 9 AVG.
Om gegevens over kredietwaardigheid zal alleen worden gevraagd bij bijzondere kavels om er zeker van te kunnen zijn dat bieders dergelijke kavels daadwerkelijk kunnen kopen en in staat zijn deze op te halen. Dit om problemen met de betaling en levering te voorkomen.

6. De bescherming van persoonsgegevens
Wij zorgen voor de effectieve bescherming van gegevens. Wij hebben deskundigheid ingehuurd om de beveiliging van toegang tot gegevens in haar gebouwen en haar computersystemen te waarborgen.

7. Het bewaren van opgeslagen gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden alleen voor de noodzakelijke duur verwerkt en worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn, hierbij rekening houdend met de wettelijke bewaarplicht voor gegevens.

 8. Het uitwisselen van gegevens
Wij zullen alleen informatie doorgeven aan dienstverleners waarmee door ons wordt samengewerkt. Wij geven deze dienstverleners de opdracht om namens ons te werken. Voorbeelden van dienstverleners zijn bedrijven die bezorgdiensten of betalingsverwerking aanbieden. Deze dienstverleners hebben toegang tot de persoonlijke informatie die nodig is om hun werk uit te voeren. Het is hen echter niet toegestaan deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.
In alle andere gevallen wordt u op de hoogte gesteld als uw persoonlijke gegevens naar derden moeten worden verzonden en krijgt u de mogelijkheid om afzonderlijk hiermee in te stemmen.

9. Rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft de volgende wettelijke rechten:
Recht op informatie en recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. U kunt op elk gewenst moment meer informatie vragen over onze verwerkingsactiviteiten en de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren.
Recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens. U heeft het recht op onmiddellijke rectificatie of aanvulling door ons van alle onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens.
 Recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens (het recht om te worden vergeten). U kunt verzoeken om (een deel van) uw persoonlijke gegevens te verwijderen in de volgende situaties:
a. wanneer de verwerking niet langer noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
b. wanneer de verwerking niet langer nodig is om onze overeenkomst met u uit te voeren of wanneer dit niet langer wettelijk verplicht is;
c. wanneer de verwerking op toestemming was gebaseerd en u heeft besloten uw toestemming in te trekken;
d. wanneer uw gegevens onwettig zijn verwerkt;
e. wanneer u goede gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
f. wanneer uw persoonlijke gegevens moeten worden gewist in overeenstemming met een wettelijke verplichting.
In uitzonderlijke gevallen kunnen we weigeren uw gegevens te verwijderen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om claims op te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of voor enig ander legitiem belang.
Recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken. U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken wanneer:
a. u de nauwkeurigheid daarvan heeft betwist, voor de periode die wij nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te verifiëren;
b. wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor verwerking, maar u ze nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
c. de verwerking onwettig lijkt te zijn en u ons beperking van het gebruik van uw gegevens heeft gevraagd;
d. wij bezig zijn met het verifiëren of onze legitieme belangen de uwe overstijgen in het kader van een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens.
Klachtrecht. Als u een klacht heeft over onze gegevensverwerking, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. U heeft ook het recht om uw klacht naar de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Cookies
U heeft de mogelijkheid om alle cookies van bezochte websites te accepteren of uit te schakelen door uw internetbrowserinstellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat bepaalde functies op onze website niet beschikbaar zijn als u cookies uitschakelt. Als u niet zeker weet hoe u uw browserinstellingen moet wijzigen of cookies kunt verwijderen, raadpleegt u de instructies van uw browser.

11. Hyperlinks op NEMOVEILING.NL
Onze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites en naar websites van zakenpartners die geen deel uitmaken van NEMO BV. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de gegevensbeschermingspraktijken en de inhoud van deze websites.

12. Overige informatie
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en cookievoorwaarden. Controleert u dit elke keer dat u de website bezoekt om op de hoogte te blijven.