Algemene voorwaarden  (versie oktober 2020)

    

Algemene voorwaarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nemo BV gevestigd te Emmen.
KvK nummer 77821580 en van de aan haar gelieerde (rechts-)personen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1; Definities gebruikt in deze algemene veilingvoorwaarden:
1. Algemene verkoopvoorwaarden: algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper die van toepassing zijn op de koopovereenkomst en die bij een veiling op de veilingwebsite van toepassing worden verklaard of die anderszins door NEMO (als verkoper of namens een verkoper) bij een veiling van toepassing worden verklaard.
2. Bieder: de consument die zich registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan een veiling;
3. Bijzondere veilingvoorwaarden: voorwaarden die naast, in aanvulling op of in afwijking van de algemene veilingvoorwaarden voor deelname aan een veiling van toepassing zijn en die bij een specifieke veiling van toepassing worden verklaard.
4. Bod: het door een bieder op een veiling voor een kavel geboden bedrag inclusief btw tenzij dit een marge kavel betreft.
5. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
6. Curator: een door een rechtbank aangestelde vereffenaar, die het beheer en de beschikking heeft verkregen over de tot een faillissementsboedel behorende activa.
7. Deelnemer: een bieder of verkoper.
8. Kavel: één of meerdere zaken die op de veiling voor verkoop worden aangeboden.
9. Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen verkoper enerzijds en koper anderzijds die als gevolg van de definitieve toewijzing tot stand komt.
10. Koper: de hoogste bieder aan wie definitieve toewijzing heeft plaatsgevonden.
11. Openbare Veiling: een verkoopmethode waarbij roerende zaken of diensten door middel van een biedprocedure onder leiding van een veilingmeester door een verkoper worden aangeboden en waarbij consumenten persoonlijk aanwezig kunnen zijn op de veiling of daartoe de mogelijkheid hebben, en waarbij de hoogste bieder zich verplicht om de zaken of diensten af te nemen.
12. Persoonsgegevens: de gegevens die bij registratie door een consument aan NEMO zijn verstrekt om als consument te kunnen bieden op een veiling.
13. Toewijzing: de voorlopige toewijzing leidt niet tot toewijzing omdat het bod niet hoog genoeg was om tot een definitieve toewijzing te komen. Wanneer het vooraf vastgestelde bedrag voor definitieve toewijzing bereikt is leidt dit tot een definitieve toewijzing van NEMO (als verkoper of namens de verkoper) aan de hoogste bieder op dat de kavel. Deze toewijzing geldt als een aanvaarding namens de verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. Deze toewijzing bestaat uit het toezenden van een factuur.
14. Veiling: de online veiling via de Veilingwebsite (en in geval van een Openbare Veiling ook op locatie ten overstaan van een Veilingmeester) voor de verkoop van één of meerdere Zaken;
15. Veilingkosten: een koper is aan NEMO geen extra bijkomende kosten verschuldigd voor de deelname aan een veiling tenzij deze bij betreffende veiling zijn vermeld onder bijzondere veilingvoorwaarden. Deze extra voorwaarden staan in dat geval expliciet vermeld bij één of meerdere kavels die dit betreft.
16. Veilingmeester: de persoon die namens Nemoveiling als veilingmeester optreedt.
17. Veilingwebsite: de veilingwebsite waarmee Nemoveiling haar onlineveilingdienst aanbiedt.
18. Verkoper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan NEMO de opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van verkoper, al dan niet als executant verkopen van één of meerdere zaken middels een veiling of, als NEMO als verkoper optreedt, NEMO. Als op de veilingwebsite bij een veiling van roerende zaken niet staat vermeld dat de verkoop en/of veiling plaatsvindt in opdracht van een derde, wordt NEMO geacht de verkoper te zijn, met uitzondering van, onder voorbehoud van andersluidende berichtgeving van NEMO.
19. Zaak of Zaken: één of meerdere goederen in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2; Toepasselijkheid
2.1 Bij iedere registratie op de veilingsite van NEMO om deel te kunnen nemen aan een veiling en bij ieder gebruik van de veilingwebsite van NEMOVEILING.NL, gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel tussen NEMO en een geregistreerde bieder deze algemene veilingvoorwaarden. De (algemene) voorwaarden van een bieder worden door NEMO uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 NEMO is gerechtigd om bij een veiling bijzondere veilingvoorwaarden (en veilingprocedures) van toepassing te verklaren waarbij wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene veilingvoorwaarden. In dat geval gaan de bepalingen in die bijzondere veilingvoorwaarden voor deze algemene voorwaarden.
2.3 Naast deze algemene veiIingvoorwaarden gelden er tussen de verkoper en een koper algemene verkoopvoorwaarden en/of bijzondere verkoopvoorwaarden.
2.4 Een deelnemer aan een veiling verplicht zich tegenover NEMO om de voorwaarden die op een veiling door NEMO van toepassing worden verklaard onverkort en zonder enig voorbehoud na te komen en zich te zullen onthouden van gedragingen die de belangen van NEMO als online veilinghuis schaden.

Artikel 3; Registratie
3.1 Om als bieder deel te kunnen nemen aan een online veiling is registratie vereist op de door NEMO aangegeven wijze en dient er door u, zonder voorbehoud, te worden ingestemd met de voorwaarden en procedures die door NEMO op een veiling van toepassing zijn verklaard. Deelname aan een veiling is niet toegestaan als u niet bevoegd bent om rechtshandelingen te verrichten of indien u handelingsonbekwaam bent.
3.2 NEMO behoudt zich het recht voor om registratie en (verdere) deelname van een bieder aan een veiling, om haar moverende redenen, op elk moment te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.
3.3 U bent verplicht om bij registratie alle door NEMO aan u verzochte gegevens volledig, correct en naar waarheid in te vullen en u garandeert de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens wijzigen, dan bent u verplicht om NEMO per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen door in de persoonlijke instellingen de wijzigingen aan te geven. De beoordeling van de geldigheid van een registratie en de in dat kader verstrekte informatie berust uitsluitend bij NEMO.
3.4 Gebruikersnaam en een wachtwoord waarvan u gebruik maakt bij een veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door u niet aan derden worden overgedragen. Als u vermoed dat een ander uw wachtwoord kent, dient u NEMO hiervan direct op de hoogte te stellen. U bent aansprakelijk voor en gebonden aan alle handelingen die op een veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit het gebruik van uw wachtwoord en/of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik als u onzorgvuldig bent omgegaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord. NEMO is al dan niet namens de verkoper gerechtigd om nakoming te vorderen van uw betalingsverplichtingen als gevolg van biedingen die hebben plaatsgevonden door gebruik van uw wachtwoord en gebruikersnaam.
3.5 Een gebruikersaccountant kan op elk moment middels opzegging door elk van de partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd, onverminderd eventuele verplichtingen die voor u kunnen zijn ontstaan in de periode voorafgaand aan de beëindiging van een gebruikersaccount en onverminderd bepalingen in deze veilingvoorwaarden die ook na beëindiging van de registratie van kracht blijven.

Artikel 4; Privacy Verklaring
4.1 NEMO zal uw persoonsgegevens gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de privacyverklaring op haar veilingwebsite. U dient steeds bij een bezoek aan de veilingwebsite de laatste wijzigingen van de Privacy Verklaring te raadplegen.

Artikel 5; Beveiliging
5.1 NEMO doet alles in haar mogelijkheden en redelijkheid om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en enige vorm van onrechtmatig gebruik.
5.2 Een bieder is tegenover NEMO gehouden om de computer en/of ieder ander apparaat waarmee de bieder zichzelf toegang verschaft tot de veilingwebsite afdoende en zoals gebruikelijk te beveiligen tegen virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden zich kunnen verspreiden via het Internet.
5.3 De Veilingwebsite van NEMO bevat links naar andere websites van derden. NEMO heeft geen invloed op dergelijke websites.

Artikel 6; De Veilingprocedure
6.1 De samenstelling en uitvoering van de veiling wordt uitsluitend door NEMO bepaald. Dit betekent onder andere dat NEMO de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, indien daarvoor naar het oordeel van NEMO redelijke gronden zijn, personen al of niet tot de veiling toe te laten, van verdere deelneming uit te sluiten, één of meer kavels niet te veilen of verandering te brengen in kavels, een bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.
6.2 De duur van een veiling staat aangegeven bij kavels individueel. NEMO is echter gerechtigd om een veiling te annuleren, te beëindigen of te verlengen.
6.3 Een bieder is verplicht om door of namens NEMO in het kader van een veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen in belang van het proces en veiligheid.
6.4 Een bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een online veiling kunnen spelen en de onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen op technisch gebied. Het niet of niet tijdig kunnen uitbrengen van een bod, storingen van en/of gebreken in de veilingwebsite en/of in de onderliggende hardware en/of netwerkverbindingen en/of de software waar de veilingwebsite op draait.

Artikel 7; Omschrijving Kavels
7.1 De kavels worden zo goed als mogelijk beschreven. NEMO is bij de omschrijving van een kavel op haar veilingwebsite voor een deel afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie over de betreffende kavel. NEMO stelt zich technisch op de hoogte van de staat van hetgeen wordt geveild maar heeft geen kennis van eventuele (beperkte) rechten (van derden), lasten of beslagen verbonden aan de kavel. Het is voor NEMO niet mogelijk om van alle kavels na te gaan of de aan NEMO ten behoeve van een veiling verstrekte door de verkoper en/of door derden verstrekte informatie over de kavel juist en volledig is. Bij faillissement veilingen is het niet altijd mogelijk is om volledige informatie ten behoeve van de omschrijving van het kavel en eventuele bijzonderheden daaraan te verstrekken. Een bieder aanvaardt daarom dat het voor kan komen dat een omschrijving van een kavel onjuist of onvolledig is.
7.2 Leidingen, kabels en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan/in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting of wel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nooit tot de kavel, tenzij op de veilingwebsite uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 8; Het bod
8.1 De online NEMOVEILING geschiedt bij opbod. NEMO is gerechtigd om, als daarvoor naar het oordeel van NEMO redelijke gronden zijn, een bod niet te erkennen.
8.2 Een bod dat wordt uitgebracht geldt als een aanbod aan de verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. Een bieder is gebonden aan een bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere bieder die een bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk gebonden tegenover NEMO en na definitieve toewijzing tegenover de verkoper voor de uit zijn/haar bod tegenover NEMO en de verkoper voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook als de bieder die het bod uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.
8.3 NEMO is gerechtigd deel te nemen aan de veiling en namens derden een bod uit te brengen op de door verkoper ter veiling aangeboden kavel(s).
8.4 Een bieder kan zich bij het uitbrengen van een bod niet beroepen op bied- of intoetsfouten of vergissingen.
8.5 Het is de verkopende partij niet toegestaan mee te bieden.

Artikel 9; Totstandkoming koopovereenkomst
9.1 Door toewijzing komt de koopovereenkomst tot stand, onverminderd het bepaalde in artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Als een veiling plaatsvindt in opdracht van een curator komt de koopovereenkomst tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de rechter-commissaris wordt onthouden voor het sluiten van de koopovereenkomst.
9.2 NEMO handelt slechts als bemiddelaar en in naam en voor rekening van de verkoper en er komt tussen de verkoper en de koper een koopovereenkomst tot stand.

Artikel 10; Facturatie en betaling
10.1 NEMO verzendt aan de koper een factuur voor de door de koper aan verkoper verschuldigde bedragen inclusief BTW. De vervaldatum in deze factuur geldt als fatale datum. Als de Koper niet tijdig tot betaling overgaat op de door NEMO voorgeschreven wijze, is de koper in verzuim tegenover NEMO en tegenover de verkoper en hebben NEMO en de verkoper recht op vergoeding van de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) overeenkomstig de wettelijke regeling normering incassokosten. Tenzij door NEMO anders wordt aangegeven, kan een koper uitsluitend bevrijdend betalen aan NEMO en aan verkoper door bijschrijving van de verschuldigde bedragen op de rekening die op de voornoemde factuur staat vermeld.
10.1 Bij een veiling, in het bijzonder bij een veiling van vastgoed, dient de koper rekening te houden met kosten en belastingen die de koper bovenop het bod verschuldigd is, zoals overdrachtsbelasting, omzetbelasting, onroerendzaakbelasting, kosten voor de leveringsakte, financieringskosten en heffingen. Deze kosten maken geen deel uit van het bod, maar zijn daarbovenop door de koper verschuldigd.
10.2 Kavels in de doorlopende veiling kunt u tijdens de openingstijden van de betreffende Nemovestiging ophalen. Op het afhaalbewijs vindt u de periode waarin dit moet gebeuren, meestal staat hier een termijn van 14 dagen voor. Wanneer het om een faillisementsveiling gaat dan zal het kavel op één of meerdere specifieke afhaaldagen moeten worden opgehaald. Ook deze informatie vindt u terug op de website bij het betreffende kavel en op het afhaalbewijs. Wanneer één of meerdere kavels niet binnen de gestelde termijn worden afgehaald is NEMO gerechtigd een vergoeding voor stalling in rekening te brengen. Richtlijn voor de stallingsprijs is € 1,50 per palletplek per dag. 

Artikel 11; Toepasselijk recht
11.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de geschillen die in het kader van een online veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12; Overige bepalingen
12.1 NEMO behoudt zich het recht voor om deze veilingvoorwaarden eenzijdig aan te passen. In geval van aanpassingen gelden de nieuwe veilingvoorwaarden met ingang van de eerstvolgende veiling.
12.2 Als een bepaling in deze algemene veilingvoorwaarden niet rechtsgeldig is, dan laat dat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zal de bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen